Regulamin hotelu

§ 1. Właściciel oddając psa do hotelu zobowiązany jest pozostawić z nim książeczkę zdrowia lub paszport dokumentujący aktualne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
§ 2. Powierzający oświadcza, że powierzany Hotelowi dla Psów pies:

 1. został odrobaczony w przeciągu ostatnich 6 miesięcy
 2. posiada aktualne szczepienia p-ko chorobom zakaźnym
 3. został zabezpieczony przed pchłami i kleszczami

§ 3.  Hotel dla Psów jest zobowiązany do:

 1. żywienia psa dwa razy dziennie, bądź też zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Powierzającym,
 2. regularnego wyprowadzania psa na spacer, lecz nie mniej niż 3 razy w ciągu dnia, w tym jeden raz na godzinę, tak aby pies miał możliwość wybiegania się, bądź też zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Powierzającym,
 3. dołożenia wszelkich starań, aby powierzony mu pies został objęty jak najlepszą opieką, jak również dopomożenia mu w aklimatyzacji w nowym miejscu i ograniczenia związanego z tym stresu oraz zapewnienia mu kontaktów z innymi psami (o ile będzie to możliwe),
 4. zapewnienia powierzonemu psu odpoczynku w ciągu dnia,
 5. zapewnienia indywidualnego podejścia w przypadku każdego z psów po wcześniejszym uzgodnieniu z Powierzającym preferencji w tym zakresie,
 6. na żądanie przekazywania Powierzającemu informacji o powierzonym psie
 7. dbania o kondycję psychiczną i fizyczną powierzonego psa, a jeśli zajdzie taka potrzeba objęcia go opieką weterynaryjną, powiadamiając o tym jednocześnie niezwłocznie Powierzającego,
 8. podawania, o ile zajdzie taka konieczność, leków przypisanych przez weterynarza.

§ 4. W trakcie pobytu psa w Hotelu istnieje możliwość skorzystania usług dodatkowych w postaci zabiegów pielęgnacyjnych i szkoleń na warunkach przedstawionych na stronie internetowej Powierzającego: http://www.dogotel.pl/. Zajęcia te wymagają dodatkowej opłaty.
§ 5. Powierzający zobowiązuje się do:

 1. rzetelnego i zgodnego z prawdą poinformowania Hotelu dla Psów o stanie zdrowia zwierzęcia oraz zadbania o to, aby w pozostawionej w Hotelu książeczce zdrowia znajdowały się odpowiednie adnotacje pomocne lekarzowi weterynarii w przypadku, gdyby zaszła konieczność leczenia psa,
 2. przekazania Hotelowi wskazówek dotyczących charakteru przekazywanego psa, w szczególności zaś informacji o tym, że pies jest zwierzęciem agresywnym w stosunku do ludzi i do innych zwierząt,
 3. przekazania Hotelowi dla Psów wskazówek innych niż w pkt b), a istotnych w opiece nad psem,
 4. terminowego uregulowania opłaty za pobyt psa w hotelu,
 5. poniesienia kosztów porady weterynaryjnej, zabiegu lub operacji ratujących życie psa oraz kosztów zakupionych przez Hotel dla Psów leków w przypadku, gdyby pies zachorował lub choroba ujawniła się w trakcie pobytu w Hotelu

 
§ 6. Powierzający zobowiązuje się na okres pobytu psa w Hotelu dla Psów pozostawić w nim:

 1. Książeczkę zdrowia psa,
 2. Paszport psa lub w przypadku jego braku Świadectwo szczepienia
 3. odpowiedniej w stosunku do czasu pobytu ilości pożywienia dla psa, chyba że zlecił żywienia psa Hotelowi;
 4. obrożę, smycz, kaganiec (w przypadku psów agresywnych);
 5. legowisko lub koc (w przypadku psów o delikatnej psychice)

Na czas pobytu w Hotelu dla Psów dokumenty psa zostaną odpowiednio zdeponowane.
 
§ 7. W przypadku nagłego zachorowania psa Powierzający wyraża zgodę na jego leczenie w niezbędnym zakresie ustalonym przez lekarza weterynarii wskazanego przez Hotel. O fakcie zachorowania psa Hotel dla Zwierząt niezwłocznie powiadamia Powierzającego. Brak możliwości powiadomienia Powierzającego nie tamuje toku leczenia. Powierzający wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich zabiegów medycznych niezbędnych dla ratowania życia zwierzęcia, w tym na operację oraz podanie narkozy, będąc jednocześnie świadomym ryzyka tych zabiegów. O konieczności przeprowadzenia zabiegów Hotel niezwłocznie powiadamia Powierzającego. Brak możliwości powiadomienia Powierzającego nie wstrzymuje wykonania zabiegu.
 
§ 8. W przypadku nieodebrania psa z Hotelu dla Psów w przeciągu 30 dni od momentu upływu terminu odebrania go, pies przechodzi na własność hotelu dla psów, który może dysponować nim wedle własnego uznania.
§ 9. Doba hotelowa trwa od godziny 7.00 pierwszego dnia rezerwacji do godziny 20.00 ostatniego dnia rezerwacji. Pies powinien zostać zakwaterowany w Hotelu dla Psów po godzinie 7.00 rano i odebrany przed godziną 20.00 ostatniego dnia pobytu. Za psa odebranego po godzinie 20.00 doliczana jest opłata za kolejną dobę hotelową.
§ 10. Opłaty za pobyt psa w Hotelu dla Psów są naliczane zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej http://dogotel.pl/cena obowiązującym w dniu zawierania umowy.
Powierzający uiszcza opłatę przy dokonaniu rezerwacji miejsca dla psa w hotelu. Powierzający ma prawo otrzymania pełnego zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji na conajmniej 3 dni przed rozpoczęciem pobytu psa w hotelu. W przypadku pobytu dłuższego niż 30 dni Powierzający jest obowiązany do uiszczania opłaty z góry nie rzadziej niż raz w miesiącu na konto. W przypadku przedłużenia pobytu psa w Hotelu Powierzający jest obowiązany do zapłacenia kwoty odpowiadającej faktycznej długości tego pobytu.
§ 11. W przypadku, gdy w trakcie pobytu w Hotelu pies umrze z przyczyn niezawinionych przez Hotel dla Psów, nie ponosi on odpowiedzialności za to zdarzenie, jak również nie ponosi kosztów utylizacji lub pogrzebania zwłok
§ 12. Przy powierzaniu psa pod opiekę Powierzający jest obowiązany do poinformowania Hotelu dla Psów o agresywnych zachowaniach przejawianych przez zwierzę. W przypadku gdyby pies przejawiał zachowania agresywne, które są niebezpieczne dla innych psów przebywających w Hotelu dla Psów lub personelu Hotelu dla Psów, Hotel dla Psów zastrzega sobie prawo umieszczenia takiego psa w osobnym pomieszczeniu i zwiększenia w związku z tym opłaty za jego pobyt stosownie do ceny przyjętej w aktualnie obowiązującym cenniku. O umieszczeniu psa w osobnym pomieszczeniu oraz o zwiększeniu ceny pobytu Hotel dla Psów informuje Powierzającego.
§ 13. Hotel dla Psów zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną powierzonemu psu na skutek siły wyższej, działań bądź zaniechań osób trzecich, jak również zachowania zwierząt nieobjętych opieką, chyba że szkoda ta nastąpiła na skutek zawinionego działania lub zaniechania Hotelu dla Psów.
§ 14. Hotel dla Psów zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone zachowaniem powierzonego mu psa, chyba że zachowanie to spowodowane jest zawinionym działaniem lub zaniechaniem Hotelu.